sluiten

ANBI

ANBI-info

Algemene informatie

 • Het kantoor van Stichting Democratie en Media is gevestigd op Spuistraat 112D, 1012VA te Amsterdam
 • Stichting Democratie en Media is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 41197532
 • Het RSIN nummer van Stichting Democratie en Media is 009723304
 • Stichting Democratie en Media is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het ingevulde formulier ANBI Vermogensfondsen is here te vinden.
 • Stichting Democratie en Media is lid van de FIN-Vereniging van Fondsen in Nederland en onderschrijft de gedragscode van de FIN.
 • Het bestuur van Stichting Democratie en Media verklaart te voldoen aan de FIN-normen Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, welke periodiek getoetst wordt. Dit is voor het laatst gebeurd in 2023.
 • Het jaarverslag van 2023 en de verslagen van eerdere jaren zijn here op de website te vinden.

Raad van Toezicht en Bestuur

Stichting Democratie en Media heeft een raad van toezicht en een statutair bestuurder/directeur. De bestuurder, mevrouw N.R. Venema, is eindverantwoordelijk voor het beleid en de realisatie van de doelstellingen van de stichting.

De samenstelling van de raad van toezicht is per 1 januari 2024:

 • Y.M.H. Zonderop
 • E.N.H. Comvalius
 • A.S. Hoeblal
 • I. Nor (tot 5 juli 2024)
 • O.L. Van Daalen

Adviseurs

Stichting Democratie en Media schakelt in voorkomende gevallen de volgende adviseurs in:

 • Rob Verkoulen, ABN AMRO MeesPierson
 • Klaas Kamphuis, ABN AMRO MeesPierson
 • Hermar Jansen, IBS Capital Allies
 • Lysanne Zegwaard, Kamphuis en Berghuizen Accountants
 • Erik Stegerhoek, Forest Flint Advocaten
 • Margriet Breeuwsma, NP notarial partners
 • Gabriël van Gelder, VanLoman
 • Daniël Pieters, VanLoman

Het beloningsbeleid

Leden van de raad van toezicht van Stichting Democratie en Media ontvangen een sectorconforme vergoeding per vergadering. Daarnaast wordt voor extra werkzaamheden die niet vallen onder de functie van toezichthouder een onkostenvergoeding verstrekt. Directie en medewerkers van Stichting Democratie en Media ontvangen een sectorconform salaris.

Doelstelling en missie

Een toelichting op de doelstelling en missie van Stichting Democratie en Media vind je here.

Hoofdlijnen beleidsplan

Stichting Democratie en Media geeft op verschillende manieren invulling aan haar missie:

Financieren:

 • Aandeelhouderschap: ze doet ideëel gedreven investeringen in journalistieke media; ze is een gedreven, onafhankelijke aandeelhouder van DPG Media en De Correspondent.
 • Grants: ze geeft financiële bijdragen aan projecten en organisaties die bijdragen aan/helpen haar missie en strategie te verwezenlijken.
 • Leningen: ze verstrekt bij uitzondering leningen of garantstellingen aan organisaties, zoals aan het Media Development Investment Fund.

Steunen en verbinden:

 • Organisatie- en veldversterking: ze ondersteunt en verbindt grantees met advies, trainingen, coaching, kennisuitwisseling en netwerkopbouw met als doel ze te versterken.
 • Nagelaten betrekkingen: ze onderhoudt warme relaties met de nabestaanden van de oprichters van het illegale Parool. Ook organiseert ze jaarlijks op 5 februari de herdenking van gevallen medewerkers van deze verzetskrant.

Aanjagen en initiëren:

 • Ze stimuleert verbinding, samenwerking en reflectie binnen de relevante sectoren door middel van bijeenkomsten, conferenties, podcast, fellowships, opiniebijdragen, etc.
 • Programma ontwikkeling: ze ontwikkelt gerichte programma’s daar waar nodig, soms in samenwerking met strategische partners. Zo is de stichting een van de oprichters van de European Press Prize, een Europese prijs voor kwaliteitsjournalistiek die in 2012 werd gelanceerd.

Vanuit haar missie zet Stichting Democratie en Media zich in de periode 2023-2025 in op de volgende drie strategische thema’s (prioriteiten): daadkrachtige democratie, toekomstbestendige journalistiek en een weerbare rechtsstaat. Lees daar here meer over. Het beleid van de stichting wordt regelmatig herijkt om passend te kunnen reageren op de huidige ontwikkelingen.

Bestedingen

Stichting Democratie en Media heeft in 2022 een bedrag van €3.142.540,- besteed aan haar doelbestedingen. Hieronder vallen o.a. de grants vanuit het fonds democratie en media, inclusief organisatie- en veldversterking, het fonds burgerbewegingen, de meerjarige grant aan het Media Development Investment Fund ($ 500.000), de post eigen initiatieven en de kosten voor bijeenkomsten en uitgaven aan de statutaire doelstelling ‘nagelaten betrekkingen’. Dit is exclusief kantoor- en administratiekosten voor het kantoor zelf, die zijn uitgekomen op €1.160.062,-.

Hier vind je een lijst met initiatieven en organisaties die in 2023 financiële ondersteuning hebben ontvangen van Stichting Democratie en Media.

Voor 2024 is in totaal €3.860.827,- begroot voor de doelbestedingen, daarnaast is in totaal €1.394.364 begroot voor operationele kosten.

Governance code

Stichting Democratie en Media heeft een governance code opgesteld, die door alle leden van de raad van toezicht en de directeur-bestuurder is ondertekend en onderschreven. In aanvulling op de statuten geeft deze code richting aan de wijze waarop het bestuur en de raad van toezicht functioneren. De code bevat ook een tegenstrijdig belang-regeling, die onder meer bepaalt dat de bestuurder of de leden van de raad van toezicht niet deelnemen aan de discussie en besluitvorming over onderwerpen waarbij zij een mogelijk tegenstrijdig belang hebben.

Financieel beleid

Het beschikbare vermogen van SDM wordt belegd op basis van een door het bestuur vastgesteld beleggingsstatuut. Centraal in het beleid staan de instandhouding van het vermogen en een maatschappelijk verantwoorde belegging. Al onze beleggingen voldoen aan duurzaamheidscriteria en voldoen aan de richtlijnen van de UN Global Compact. Beleggingen in wapens, tabak, alcohol en gokken zijn uitgesloten. Ook wordt gelet op waarborging van vrijheid van meningsuiting, persvrijheid en digitale rechten. Afhankelijk van de opbrengsten kan het jaarlijks vast te stellen investeringsbudget variëren. Indien de resultaten tegenvallen, is Stichting Democratie en Media bereid om (tijdelijk) in te teren op haar vermogen, om haar doelstellingen te kunnen blijven bevorderen.

Vermogensbeheer

Om haar vermogen zo zorgvuldig mogelijk te beleggen, heeft Stichting Democratie en Media in 2023 besloten het vermogensbeheer bij een extern fiduciair beheerder onder te brengen. Na een uitgebreid selectieproces onder begeleiding van bureau Sprenkels, is in 2023 IBS Capital Allies hiertoe benoemd. Hiertoe zijn de bestaande portefeuilles van ABN AMRO MeesPierson en IBS Capital Allies overgezet naar een nieuwe portefeuille bij Northern Trust. Dit proces zal in 2024 worden afgerond.

Jaarrekening

De jaarrekening van Stichting Democratie en Media is opgesteld door Kop of Munt. De jaarrekening wordt gecontroleerd door Kamphuis en Berghuizen Accountants. De staat van baten en lasten over 2023 vind je here en de balans van 2023 kan here gevonden worden.