sluiten

Strategie 2025

Wij werken aan een daadkrachtige democratie, toekomstbestendige journalistiek en een weerbare rechtsstaat.

We leven in een tijd van grote veranderingen, uitdagingen en crises, waar we als samenleving moeilijk grip op krijgen. Een tijd die schreeuwt om visie en daadkracht en die tegelijkertijd overzicht, zorgvuldigheid en kritisch nadenken vereist. Zodat we in onze zoektocht naar oplossingen niet voorbijgaan aan het vitale belang van democratie en recht, want die vormen de basis van een rechtvaardige samenleving.

Om de problemen van deze tijd het hoofd te bieden, is een levendige democratie nodig waarin betrokken burgers samen vorm geven aan de maatschappij, en waarin alle stemmen weerklinken. Dit vergt ook journalistieke media die hun rol in de maatschappij goed verstaan en ons helpen de juiste gesprekken te voeren.

Vanuit onze missie zetten wij de komende jaren (2023-2025) in op de volgende focusgebieden: daadkrachtige democratie, toekomstbestendige journalistiek en een weerbare rechtsstaat.

Daadkrachtige democratie

In een goed functionerende democratie moeten mensen zich voldoende vertegenwoordigd voelen, en vertrouwen dat de instituties op een rechtvaardige manier voor hen werken. Verschillende hedendaagse tendensen wijzen echter op een democratisch tekort. De belangen van met name kwetsbare burgers dringen onvoldoende door in de huidige besluitvorming. Een meerderheid in Nederland denkt negatief over de toekomst van het land, en het vertrouwen in de politiek bevindt zich al langere tijd op een laag niveau. Structurele ongelijkheid zet de samenleving nog verder onder druk. Een deel van de Nederlanders dreigt af te haken of is al afgehaakt, wat een gevaar vormt voor de democratie.

Een levendige democratie biedt burgers naast rechten, plichten en vrijheden, ook voldoende inspraak, betrokkenheid en zeggenschap. Daarom investeren we de komende jaren in initiatieven die onze democratie versterken en waar nodig vernieuwen. Dit doen we onder andere door een fonds te ontwikkelen voor burgers die zich gezamenlijk inzetten voor maatschappelijke verandering.

Toekomstbestendige journalistiek

Sterke, onafhankelijke en pluriforme journalistieke media zijn onmisbaar voor de democratische rechtsstaat, die niet goed kan functioneren zonder goed geïnformeerde burgers en een vrije uitwisseling van ideeën. Door digitalisering, polarisatie en politieke versplintering is het speelveld voor media volledig veranderd. Journalisten hebben steeds meer moeite om het vertrouwen van de bevolking te winnen en te behouden. De sector zal moeten kijken hoe die zijn rol zo goed mogelijk kan blijven vervullen en hoe die invulling geeft aan verantwoording aan en transparantie naar het publiek.

Een goed functionerende democratische rechtsstaat vraagt om zelfkritische journalistiek die zich bewust is van haar rol. We investeren daarom in sterke, onafhankelijke en pluriforme journalistiek en creëren daarbij expliciet ruimte voor structurele zelfreflectie binnen de Nederlandse journalistieke media. Ook blijven we als constructief-kritische aandeelhouder actief binnen DPG Media en De Correspondent.

Weerbare rechtsstaat

Het sterkste wapen tegen totalitarisme is een vitale, liberale democratische rechtsstaat. Rechten en vrijheden van burgers moeten worden beschermd – maar minstens zo belangrijk is dat het belang van die bescherming door de samenleving wordt doorvoeld en gedragen. Dat is nooit vanzelfsprekend. Zo vindt een aanzienlijk deel van de Nederlandse burgers antidemocratische bestuursvormen acceptabel om urgente en complexe problemen aan te pakken. Ook overheden hebben de neiging om democratie en het recht te passeren in tijden van crises. En de nieuwe technologieën die worden ingezet om deze crises te beslechten, zoals datatechnologie en algoritmes, zetten de rechtsstaat verder onder druk.

De democratische rechtsstaat heeft bescherming en activering nodig. Hier zetten wij ons permanent voor in. Daarbij is een sterk draagvlak cruciaal. Daarom vinden we het nu extra belangrijk om ook te investeren in initiatieven die de waarden onder de democratische rechtsstaat uitdragen.