sluiten

Fonds Democratie en Media

Wij verlenen grants aan initiatieven die bijdragen aan onze missie.

Vernieuwende perspectieven

Een van de manieren waarop wij invulling geven aan onze missie, is het verlenen van grants (financiële steun) aan projecten en organisaties die werken binnen onze focusgebieden. Ons doel is relevante ontwikkelingen op deze terreinen aan te jagen. Daarom steunen we bij voorkeur initiatieven die innovatie, verandering of vernieuwende perspectieven brengen. Initiatieven die kunnen schuren, schuwen wij daarbij niet. We verlenen ook grants aan initiatieven die elders niet of moeilijk steun kunnen vinden, bijvoorbeeld door het vooruitstrevende, innovatieve of onzekere karakter van de oplossing waar zij naartoe werken. De kwaliteit en de potentie van het initiatief staan altijd voorop: daarom verlenen we grants aan iedereen, van gevestigde organisaties en informele collectieven, tot individuen. Onze focus ligt hierbij op initiatieven met een impact op Nederland.

Onze werkwijze

Wij werken proactief. Dit betekent dat wij zelf op zoek gaan naar initiatieven die de meeste impact kunnen hebben, of dat we deze helpen creëren. Wij nodigen partijen uit ons netwerk of daarbuiten uit om een aanvraag te doen, zetten thematische aanvragen uit waar deskundige individuen of organisaties op kunnen reageren, en brengen relevante partijen, zoals maatschappelijke organisaties of wetenschappers, bij elkaar om samen aan nieuwe initiatieven te werken.

Tegelijkertijd willen we open blijven staan voor partijen waar we misschien minder goed zicht op hebben. Daarom zijn we via ons ideeënformulier ook laagdrempelig bereikbaar voor mensen en organisaties met ideeën die binnen onze focusgebieden passen.

Wij reageren binnen vier weken op een idee dat is ingediend via dit formulier. Als het idee positief is beoordeeld, kan de aanvrager om projectsteun vragen. De behandeling van deze aanvraag neemt in de regel zes weken in beslag. Dat geldt ook voor projectaanvragen op uitnodiging. Wij nemen alleen een aanvraag voor organisatiesteun in behandeling als wij daar zelf een uitnodiging toe hebben gedaan. Voor de behandeling van die aanvraag hanteren wij geen vaste termijn.

Type grants

Wij verlenen verschillende typen grants:

Projectsteun

Wij steunen zowel kleine als grotere projecten, kortlopend of meerjarig, van verkenningsfase tot uitvoering. De meerwaarde van onze bijdrage bij het aanjagen van relevante ontwikkelingen, is daarbij bepalend.

 

Steun voor samenwerking

Wij verlenen aparte steun aan organisaties en individuen die willen samenwerken om de gezamenlijke impact te vergroten of om nieuwe oplossingen te initiëren op het terrein van onze strategische prioriteiten.

 

Organisatiesteun

Wij geven meerjarige, algemene steun aan een kleine groep organisaties waarvan het werk zeer nauw aansluit bij onze waarden en doelen. Met deze organisaties onderhouden wij intensieve relaties.

 

Focusgebieden

Onze huidige strategie kent drie focusgebieden. Binnen deze focusgebieden wordt periodiek een specifiek onderwerp uitgelicht. Dit geeft ons de mogelijkheid om flexibel te opereren en gerichte impact te maken waar en wanneer wij denken van toegevoegde waarde te kunnen zijn. Hiervan kan je op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief.

Daadkrachtige democratie

In een daadkrachtige democratie vormt een toegankelijk, gelijkwaardig publiek debat de basis voor de inrichting van onze samenleving. Daarom verlenen wij grants aan:

 • Initiatieven die onderbelichte, kwetsbare of toekomstgerichte belangen en perspectieven in het publieke debat een platform geven.
 • Initiatieven die bevorderen dat democratische besluitvorming haar basis vindt in een gelijkwaardig publiek debat.
 • Initiatieven die de ondermijning van het publieke debat of van de democratische besluitvorming bestrijden.

 

Toekomstbestendige journalistiek

Onafhankelijke, pluriforme journalistiek is onmisbaar voor het functioneren van onze democratische rechtsstaat. Daarom verlenen wij grants aan:

 • Journalistieke producties of platforms die een urgente en structurele aanvulling vormen op de pluriformiteit van het onafhankelijke medialandschap in Nederland, en incidenteel daarbuiten.
 • Initiatieven die aanzetten tot reflectie op en versteviging van de positie van de journalistiek binnen de democratische rechtsstaat.
 • Initiatieven die streven naar relevante, eigentijdse journalistiek die ook de diversiteit van onze samenleving weerspiegelt.

NB: SDM staat voor het belang van onafhankelijke media en een pluriform medialandschap. Daarom steunen we een verscheidenheid aan media-initiatieven, waarbij we nooit invloed willen uitoefenen op de inhoud of toornen aan de inhoudelijke onafhankelijkheid. Om het niveau van de journalistieke professionaliteit te bewaken, stelt SDM alleen de voorwaarde dat journalistieke producties die worden gesteund de algemeen geaccepteerde basisprincipes in acht nemen, zoals die tot uitdrukking komen in de code van Bordeaux.

 

Weerbare rechtsstaat

Een weerbare rechtsstaat moet zich kunnen wapenen tegen bedreigingen. Daarom verlenen wij grants aan:

 • Initiatieven die werken aan systemische bescherming van groepen burgers wiens fundamentele rechten en vrijheden onder druk staan.
 • Initiatieven die de rechtsstaat op proactieve wijze beschermen tegen schadelijke narratieven die de fundamentele rechten van bepaalde groepen burgers (willen) ondergraven.
 • Initiatieven die op krachtige en innovatieve wijze de waarden uitdragen die aan onze rechtsstaat ten grondslag liggen.
 • Initiatieven die vanuit een historisch bewustzijn zijn gericht op periodes uit de Nederlandse geschiedenis waarin fundamentele rechten en vrijheden ontbraken voor bepaalde groepen, in het bijzonder de Tweede Wereldoorlog en het Nederlandse koloniale en slavernijverleden.

 

Uitsluitingsgronden

 • Wij financieren geen initiatieven met een partijpolitieke of religieuze doelstelling.
 • Wij financieren geen initiatieven van overheidsinstanties of aan overheden gelieerde uitvoeringsinstanties.
 • Wij financieren geen initiatieven met een louter commerciële doelstelling.
 • Wij financieren in beginsel geen zuiver educatieve projecten en lespakketten.

Veelgestelde vragen

Komt mijn idee of aanvraag in aanmerking voor een grant? (Hoe kansrijk is mijn project?)

In principe kan iedereen een idee insturen. We bekijken alle ideeën zorgvuldig. Elk idee wordt door meerdere collega’s bekeken om te toetsen of het voldoende bij SDM aansluit.  We werken vanuit onze drie focusgebieden Daadkrachtige Democratie, Weerbare Rechtsstaat en Toekomstbestendige Journalistiek. Wat er onder deze focusgebieden valt, is hier te lezen. Ook lees je er onze uitsluitingsgronden. Onder andere de inhoud en de vorm, het profiel van de aanvrager, het doel en de beoogde impact van het project worden meegewogen. Wat de vervolgstappen zijn, lees je onder de volgende vraag.

Vanwege capaciteit en budget moeten we scherpe keuzes maken. Dat betekent helaas dat we niet elk idee verder verkennen, óók als we het een goed idee vinden. Vanwege het grote aantal ideeën dat we ontvangen, sturen we bij afwijzing een standaard mail. We nemen contact met je op als we aanvullende vragen hebben over het idee. Als we vinden dat het idee in aanmerking komt voor een grant verzoeken we je een uitgebreide aanvraag in te dienen. Op basis van de uitgebreide aanvraag besluiten we of we overgaan tot een toekenning. Het kan dus zijn dat ook na het indienen van een aanvraag er geen toekenning volgt.

Weet je niet zeker of je idee bij SDM past? Je kunt een SDM-collega spreken tijdens één van onze tweewekelijkse spreekuren.

Kan ik feedback krijgen op mijn idee?

Vanwege het grote aantal ideeën dat wij ontvangen en onze beperkte capaciteit hebben we helaas niet de mogelijkheid om feedback te geven op individuele ideeën.

Wat voor bedrag kan ik aanvragen? Is er sprake van een maximumbedrag? Zijn er richtlijnen voor budgetten?

In principe is er geen maximumbedrag. SDM houdt onder andere rekening met de vorm, schaal en haalbaarheid van de aanvraag. SDM steunt initiatieven op verschillende niveaus. Lees meer over de type grants die we geven.

Kan ik organisatiesteun aanvragen?

Een aanvraag tot organisatiesteun is slechts mogelijk op uitnodiging van SDM. De reden daarvoor is dat we alleen organisatiesteun verlenen aan organisaties waar we een relatie mee hebben opgebouwd door eerst projectsteun te verlenen.

Kan ik een aanvraag doen voor een meerjarig idee? Hoe lang mag het project duren?

SDM staat zeker open voor meerjarige projecten. De duur van het project is bespreekbaar.

Kan ik kennismaken?

Vanwege het grote aantal contacten dat ons benadert is het helaas niet mogelijk om met iedereen kennis te maken. Heb je een concrete vraag of idee, dan kun je gebruikmaken van het ideeënformulier of je inschrijven voor het spreekuur.

Steunen jullie projecten uit of over het buitenland?

Als SDM ligt onze focus op Nederland. In uitzonderlijke gevallen steunen we initiatieven die een Europese of mondiale impact beogen.

Wat kan ik in het spreekuur bespreken?

Je kunt aan ons vragen of je idee mogelijk in aanmerking komt voor een grant. Het spreekuur is niet bedoeld voor andersoortige vragen. Deze kan je mailen naar info@sdm.nl.

Kan ik meerdere ideeën indienen?

Dat kan zeker. We bekijken ieder idee individueel en maximaal twee ideeën van dezelfde persoon of organisatie tegelijk.

Foto door: Anne van Zantwijk