sluiten

Fonds Democratie en Media

Wij verlenen grants aan initiatieven die bijdragen aan onze missie.

Vernieuwende perspectieven

Een van de manieren waarop wij invulling geven aan onze missie, is het verlenen van grants (financiële steun) aan projecten en organisaties die werken binnen onze focusgebieden. Ons doel is relevante ontwikkelingen op deze terreinen aan te jagen. Daarom steunen we bij voorkeur initiatieven die innovatie, verandering of vernieuwende perspectieven brengen. Initiatieven die kunnen schuren, schuwen wij daarbij niet. We verlenen ook grants aan initiatieven die elders niet of moeilijk steun kunnen vinden, bijvoorbeeld door het vooruitstrevende, innovatieve of onzekere karakter van de oplossing waar zij naartoe werken. De kwaliteit en de potentie van het initiatief staan altijd voorop: daarom verlenen we grants aan iedereen, van gevestigde organisaties en informele collectieven, tot individuen. Onze focus ligt hierbij op initiatieven met een impact op Nederland.

Onze werkwijze

Wij werken proactief. Dit betekent dat wij zelf op zoek gaan naar initiatieven die de meeste impact kunnen hebben, of dat we deze helpen creëren. Wij nodigen partijen uit ons netwerk of daarbuiten uit om een aanvraag te doen, zetten thematische aanvragen uit waar deskundige individuen of organisaties op kunnen reageren, en brengen relevante partijen, zoals maatschappelijke organisaties of wetenschappers, bij elkaar om samen aan nieuwe initiatieven te werken.

Tegelijkertijd willen we open blijven staan voor partijen waar we misschien minder goed zicht op hebben. Daarom zijn we via ons ideeënformulier ook laagdrempelig bereikbaar voor mensen en organisaties met ideeën die binnen onze focusgebieden passen. Als je twijfelt of je idee bij ons past, kan je gebruikmaken van ons tweewekelijks spreekuur. Via deze link kan je je hiervoor inschrijven.

Wij reageren binnen vier weken op een idee dat is ingediend via het ideeënformulier. Als het idee positief is beoordeeld, kan de aanvrager om projectsteun vragen. De behandeling van deze aanvraag neemt in de regel zes weken in beslag. Dat geldt ook voor projectaanvragen op uitnodiging. Wij nemen alleen een aanvraag voor organisatiesteun in behandeling als wij daar zelf een uitnodiging toe hebben gedaan. Voor de behandeling van die aanvraag hanteren wij geen vaste termijn.

Type grants

Wij verlenen verschillende typen grants:

Projectsteun

Wij steunen zowel kleine als grotere projecten, kortlopend of meerjarig, van verkenningsfase tot uitvoering. De meerwaarde van onze bijdrage bij het aanjagen van relevante ontwikkelingen, is daarbij bepalend.

 

Steun voor samenwerking

Wij verlenen aparte steun aan organisaties en individuen die willen samenwerken om de gezamenlijke impact te vergroten of om nieuwe oplossingen te initiëren op het terrein van onze strategische prioriteiten.

 

Organisatiesteun

Wij geven meerjarige, algemene steun aan een kleine groep organisaties waarvan het werk zeer nauw aansluit bij onze waarden en doelen. Met deze organisaties onderhouden wij intensieve relaties.

 

Focusgebieden

Onze huidige strategie kent drie focusgebieden. Binnen deze focusgebieden wordt periodiek een specifiek onderwerp uitgelicht. Dit geeft ons de mogelijkheid om flexibel te opereren en gerichte impact te maken waar en wanneer wij denken van toegevoegde waarde te kunnen zijn. Hiervan kan je op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief.

Daadkrachtige democratie

In een daadkrachtige democratie vormt een toegankelijk, gelijkwaardig publiek debat de basis voor de inrichting van onze samenleving. Daarom verlenen wij grants aan:

 • Initiatieven die onderbelichte, kwetsbare of toekomstgerichte belangen en perspectieven in het publieke debat een platform geven.
 • Initiatieven die bevorderen dat democratische besluitvorming haar basis vindt in een gelijkwaardig publiek debat.
 • Initiatieven die de ondermijning van het publieke debat of van de democratische besluitvorming bestrijden.

 

Toekomstbestendige journalistiek

Onafhankelijke, pluriforme journalistiek is onmisbaar voor het functioneren van onze democratische rechtsstaat. Daarom verlenen wij grants aan:

 • Journalistieke producties of platforms die een urgente en structurele aanvulling vormen op de pluriformiteit van het onafhankelijke medialandschap in Nederland, en incidenteel daarbuiten.
 • Initiatieven die aanzetten tot reflectie op en versteviging van de positie van de journalistiek binnen de democratische rechtsstaat.
 • Initiatieven die streven naar relevante, eigentijdse journalistiek die ook de diversiteit van onze samenleving weerspiegelt.

 

Weerbare rechtsstaat

Een weerbare rechtsstaat moet zich kunnen wapenen tegen bedreigingen. Daarom verlenen wij grants aan:

 • Initiatieven die werken aan systemische bescherming van groepen burgers wiens fundamentele rechten en vrijheden onder druk staan.
 • Initiatieven die de rechtsstaat op proactieve wijze beschermen tegen schadelijke narratieven die de fundamentele rechten van bepaalde groepen burgers (willen) ondergraven.
 • Initiatieven die op krachtige en innovatieve wijze de waarden uitdragen die aan onze rechtsstaat ten grondslag liggen.
 • Initiatieven die vanuit een historisch bewustzijn zijn gericht op periodes uit de Nederlandse geschiedenis waarin fundamentele rechten en vrijheden ontbraken voor bepaalde groepen, in het bijzonder de Tweede Wereldoorlog en het Nederlandse koloniale en slavernijverleden.

 

Uitsluitingsgronden

 • Wij financieren geen initiatieven met een partijpolitieke of religieuze doelstelling.
 • Wij financieren geen initiatieven van overheidsinstanties of aan overheden gelieerde uitvoeringsinstanties.
 • Wij financieren geen initiatieven met een louter commerciële doelstelling.
 • Wij financieren in beginsel geen zuiver educatieve projecten en lespakketten.

Foto door: Anne van Zantwijk